345

STATUTEN

1. OPRICHTING - BENAMING

- PROBUS komt van "International Association of Retired PROfessional and BUSiness man".
De oprichting van Probusclubs is een ROTARY-initiatief
- De Probusclub van Genk werd opgericht door de Rotaryclub GENK-NOORD en officieel erkend en bevestigd op 8 juni 1990. Na de oprichting werkt de Probusclub volledig autonoom, wat niet belet goede contacten te onderhouden met de stichtende Rotaryclub ter gelegenheid van conferenties of enige andere activiteit.

2. DOELSTELLINGEN

Een Probusclub is geen "Service-club". Een Probusclub heeft tot doel vriendschap en samenhorigheid te bevorderen van op rust gestelde of bijna op rust gestelde personen, ongeacht hun godsdienstige of filosofische overtuiging, die een leidinggevende functie hebben bekleed, een handelszaak hebben geleid, een vrij beroep hebben uitgeoefend of een daarmee gelijkgestelde functie.
Op vrijwillige basis ontmoeten de clubleden elkaar op regelmatig geplande lunchvergaderingen, uitstappen, conferenties of andere activiteiten.
Een huishoudelijk reglement regelt de werking van de club.

3. LIDMAATSCHAP

Ieder persoon die tenminste 55 jaar is, aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet en de doelstellingen van de Probusclub onderschrijft, kan lid worden op voordracht van een clublid (peter/meter).
Het huishoudelijk reglement regelt de aanwervingsprocedure en bepaalt de jaarlijks te betalen bijdrage van de leden.

4. ZETEL

De Probusclub Genk heeft haar zetel op het adres van de clubvoorzitter. Het lokaal voor de clubvergaderingen wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Dit reglement bepaalt ook het tijdstip, uur en plaats van samenkomst.

5. BESTUUR

De Probusclub wordt geleid door een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris-penningmeester.
Het huishoudelijk reglement bepaalt de organisatie en de verkiezing van het clubbestuur. De leden van het bestuur worden verkozen voor een periode van 2 jaar en bekleden hun functie vanaf 1 januari volgend op hun verkiezing.