345

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. CLUBVERGADERINGEN

De clubvergaderingen worden in de regel gehouden op de tweede en de vierde vrijdag van de maand. Eventuele afwijkingen behoren tot de bevoegdheid van het bestuur, dat de leden hierover tijdig inlicht. De bijeenkomsten beginnen om twaalf uur in het clublokaal of op een andere plaats, die minstens één week op voorhand medegedeeld wordt.
De partners van de leden en overleden leden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede vergadering van de maand en aan andere georganiseerde activiteiten.

2. PLAATS VAN HET CLUBLOKAAL

Hotel-Restaurant Stiemerheide te Genk

3. FINANCIëLE BIJDRAGE

Elk lid betaalt een jaarlijkse bijdrage, die vastgesteld is op 50€, te storten op 15 januari van elk jaar.
Nieuwe leden betalen 50€ bij hun toetreding tot de club. (bij toetreding na 30 juni is dat 25€)
Partners van overleden leden betalen 25€, indien zij wensen te blijven deelnemen aan het clubleven.

4. VERKIEZINGEN VAN HET BESTUUR

Een algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand november van het ambtsjaar van de voorzitter. Tijdens deze vergadering zal een nieuwe ondervoorzitter gekozen worden. Hij/Zij zal op 1 januari volgend op zijn/haar verkiezing in functie treden als ondervoorzitter en volgt de voorzitter op jna het beëindigen van diens functietermijn van één jaar.
Zijn verkiesbaar: alle leden die op datum van de verkiezingen minstens 2 jaar lid zijn.
Clubleden die om persoonlijke redenen niet op de kieslijst wensen voor te komen, melden dit aan de voorzitter uiterlijk 10 dagen voor de verkiezingsdag.
Elk lid mag zich op de kiesvergadering laten vertegenwoordigen door een clubgenoot, drager van een schriftelijke volmacht. Elk volmachtdrager mag maar één afwezig lid vertegenwoordigen.
De uittredende voorzitter mag slechts tijdens het vierde jaar na het eindigen van zijn mandaat herkozen worden.
De verkiezing gebeurt schriftelijk, geheim en in één stemronde.
De stemmen worden geteld door de voorzitter en de laatste oud-voorzitter. De kandidaat met het hoogste aantal stemmen is verkozen. Bij staking van stemmen is diegene gekozen, die het langst bij de club is.
Bij het wegvallen van bestuursleden in de loop van het mandaat, beslissen de overblijvende bestuursleden hoe de continuïteit in het bestuur moet gewaarborgd blijven.
De voorzitter, die in functie treedt op 1 januari, duidt minstens één maand vooraleer hij/zij in functie treedt een secretaris en een penningmeester aan. Het mandaat van de secretaris en de penningmeester eindigt samen met dat van de voorzitter, maar is hernieuwbaar.
In de loop van de maand december, komt het oude en het nieuwe bestuur samen voor het uitwisselen van documenten en het regelen van de bestuursoverdracht.

5. "AD HOC" UITBREIDING VOOR SPECIFIEKE AKTIVITEITEN

Voor de organisatie van specifieke aktiviteiten, kan het bestuur beroep doen op een commissie "ad hoc" bestaande uit clubleden uit het bestuur.

6. DE LEDEN

6.1. Aanwerving van leden

Het aanwerven van nieuwe leden gebeurt enkel op uitnodiging van de club. Elk lid kan kandidaat-leden voordragen. De kandidatuur zal schriftelijk aan de voorzitter overgemaakt worden. De kandidaat noch de andere clubleden mogen in deze fase ingelicht worden over de kandidatuur.
De voorzitter zal samen met de andere bestuursleden de kandidatuur beoordelen :
- bij ongunstig advies, zal de voorzitter dit melden aan het clublid dat de kandidatuur heeft voorgesteld. De aanwervingsprocedure wordt dan niet verdergezet.
- bij gunstig advies, zal de voorzitter de naam van de kandidaat schriftelijk voorleggen aan alle leden,die twee weken de tijd hebben om bij de voorzitter bezwaar in te dienen
Indien door een der clubleden bezwaar wordt aangetekend, beslist het clubbestuur over het al of niet aanvaarden van de kandidaat. Zijn er geen bezwaren ingediend, dan vraagt de peter/meter van de kandidaat of hij/zij lid wil worden van de Probusclub.
Zo ja, bezorgt hij/zij de kandidaat een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement en informeert hij de kandidaat over : het toetredings- en ljaarlijks lidgeld, de kostprijs van de lunch, de informatie-verstrekking over de maandelijkse samenkomsten, de uitstappen en de daaraan verbonden kosten, de gebruikelijke wijze van aanmelding bij aktiviteiten.
Is het antwoord van de kandidaat positief, dan wordt dit aan de clubleden medegedeeld en wordt er een datum afgesproken voor de officiële opname in de club.

6.2. Soorten leden

Probus Genk kent 2 soorten leden :
- de "gewone" leden, kortweg "leden" genoemd, die regelmatig aan het clubleven deelnemen en die als dusdanig ook de eigenheid van de club blijven bepalen en samen het effectief, het aantal leden vormen.
- de "buitengewone" leden, dit wil zeggen de leden die niet meer deelnemen aan het clubgebeuren maar hun banden met de club wensen te bewaren. Zij betalen een gereduceerde jaarbijdrage (in principe 50% van het normale lidgeld en blijven steeds welkom en worden geïnformeerd zoals de gewone leden maar worden niet langer in aanmerking genomen bij het bepalen van het aantal leden. De partners van de buitengewone leden genieten dezelfde behandeling als de partners van de gewone leden. Dit statuut wordt alleen toegekend op vraag van het betrokken lid.

6.3. Het aantal leden

Het nagestreefde aantal bedraagt 40 gemiddeld over een langere periode. Rekening houdend met het leeftijdsprofiel van de groep en met de participatiegraad van de leden en met de bedoeling van de continuïteit van de club te waarborgen, kan het bestuur gunstig adviseren bij de voordracht van nieuwe kandidaten, zelfs als daardoor het ledental groter wordt dan 40. De toegestane marge wordt evenwel beperkt tot +5.

7. HET VERMOGEN VAN DE CLUB

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van hun vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winst en kunnen geen opbrengst halen uit de vereniging waardoor zij zich eventueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bedragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de veriging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag niet worden uitgekeerd aan de leden.

8. WIJZIGINGEN AAN DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden tijdens iedere ledenvergadering door een stemming met een meerderheid van tweederde van de stemmen der aanwezige leden, mits alle leden minstens veertien dagen voor de vergadering schriftelijk over het voorstel tot wijziging werden ingelicht.

Goedgekeurd op 23/2/90 en gewijzigd op de ledenvergaderingen van 13/9/1991, 9/12/1994, 10/3/200, 2002, 2003, 2005, 2008, 2009 en 2010